Alt One, ul. Modlińska 61, 03-199 Warszawa

Telefon: +48 22 635 37 74          e-mail: info@altone.pl

Wdrożenie enova365 w LUW

Wdrożenie usprawnień w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w urzędzie wojewódzkim

luw enova

Lubuski Urząd Wojewódzki

Terytorialny organ administracji rządowej  z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim. Sprawami kadrowymi urzędu zarządza Oddział Kadr i Szkolenia,  do którego zadań należy w szczególności prowadzenie spraw związanych z rekrutacją, obsługą zatrudnienia, wdrażaniem projektów kadrowych, oceną pracowników, opisami stanowisk pracy, prowadzeniem spraw z zakresu funduszu wynagrodzeń, planowania i organizacji szkoleń oraz spraw socjalnych pracowników urzędu.

Sytuacja przed implementacją systemu enova365 - wyzwania:

Lubuski Urząd Wojewódzki borykał się z trudnościami w zakresie obsługi kadrowo-płacowej, typowej dla urzędu wojewódzkiego o wielowydziałowej strukturze organizacyjnej. Oczekiwania Klienta dotyczyły następujących usprawnień:

wprowadzenie podzielników wynagrodzeń i przygotowanie gotowego księgowania w zewnętrznym systemie księgowym

unowocześnienie obsługi pracowników urzędu dzięki pulpitom samoobsługi kadrowej

sporządzanie analiz w zakresie miesięcznych bilansów zatrudnienia i ruchu kadrowego w urzędzie

Jednym z największych wyzwań podczas wdrożenia było obsłużenie podziału wynagrodzeń na potrzeby księgowe (podzielnik kosztów).

Zastosowane rozwiązania:

Wdrożenie enova365 Kadry Płace

Dodano możliwość przypisania podziału wynagrodzeń według następujących wymiarów: Grupa - Rozdział - Działanie - Paragraf - Projekt. W tym celu wykorzystano podzielnik wynagrodzeń: każdy pracownik został opisany podzielnikiem wynagrodzeń, w którym przypisano powyższe wymiary. Wartość podzielnika może być kwotowa lub procentowa. Dla każdego wymiaru został utworzony słownik składający się z numeru i nazwy.

Wdrożenie enova365 Pulpity Pracownika

Listy płac księgowane są poza enova365, natomiast w module Kadr i Płac odnotowuje się numerację kont słownikowych pochodzących z programu księgowego oraz schemat podziałowy. Odpowiednie elementy płacowe przechowują numery kont księgowych, które służą do przygotowania dokumentu PK (polecenia księgowania) zgodnego z potrzebami księgowymi.

ENOVA PULPIT PRACOWNIKA

Rezultaty:

Przygotowany podzielnik pozwolił utworzyć opis analityczny na wynagrodzeniach i listach płac umożliwiający sporządzenie raportowania dla księgowości.

Udostępnione pulpity pracownika podniosły komfort pracy wszystkich pracowników.

Portale pracownicze przynoszą korzyści nie tylko samym pracownikom, którzy zyskują łatwy dostęp do swoich danych kadrowych, ale także z perspektywy organizacji o wiele szersze możliwości, które usprawniają pracę urzędu. Informacje o złożonych przez pracowników wnioskach są natychmiast dostępne dla wszystkich uprawnionych osób, które dzięki mogą sprawniej reagować na występujące nagle zmiany w grafikach pracy. Samoobsługa pracownicza z enova365 w znaczącym stopniu przyczynia się do usprawnienia obiegu informacji a także ogranicza papierowy obieg informacji, ułatwiając tym samym pracę działu HR.

Interesujące?

Porozmawiajmy o zastosowaniu tych rozwiązań w Twojej firmie.  BEZPŁATNA KONSULTACJA

Call Now Button
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial