Alt One, ul. Modlińska 61, 03-199 Warszawa

Telefon: +48 22 635 37 74          e-mail: info@altone.pl

Projekty budowlane

qodef-image-with-icon

Moduł Projekty budowlane jest rozszerzeniem standardowej funkcjonalności projektów w systemie enova o zagadnienia związane z prowadzeniem projektów budowlanych, ich rozliczaniem i pełną kontrolą na poziomie inwestora oraz podwykonawców.

 

enova projekty budowlane

Moduł został rozszerzony m.in. o następujące funkcjonalności:

 1. Podział budżetu projektu na koszty bezpośrednie oraz pośrednie
 2. Możliwość przypisywania podwykonawców do poszczególnych pozycji budżetowych
 3. Automatyczny podział pozycji budżetu na pozycje przychodu oraz kosztu
 4. Automatyzacja importu budżetów budowlanych z arkusza Excel
 5. Tworzenie dokumentu Protokołu zaawansowania robót dla poszczególnych podwykonawców
 6. Tworzenie gotowego wydruku „Protokół zaawansowania robót” dla podwykonawców
 7. Tworzenie dokumentu świadectwa płatności z automatycznym przypisaniem pozycji świadectwa
 8. Możliwość ewidencji stawek procentowych dla kaucji gwarancyjnych i kosztów budowy
 9. Możliwość dopisania pozycji do dokumentu świadectwa płatności takich jak dodatkowe obciążenia, noty itp.
 10. Automatyczne rozliczanie pozycji świadectwa płatności poprzez generowanie stosownych dokumentów
 11. Tworzenie gotowego wydruku świadectwa płatności dla każdego podwykonawcy
 12. Możliwość tworzenia podzielników wynagrodzeń z automatycznym ich rozksięgowaniem
 13. Możliwość tworzenia zestawienia „Protokół zaawansowania budowy” za dowolny okres

Efektywność na pierwszy rzut oka

Moduł został rozszerzony także o podstawowe statystyki obrazujące w szybki sposób plan przychodów i kosztów, planowaną marżę, podział kosztów, a także bieżące wykonanie w odniesieniu do planu:

alt one projekty enova

Budżetowanie

W związku z tym, że z jednym projektem może być związanych paru podwykonawców, na pozycji budżetu zostało dodane pole „Podwykonawca”. Pole to jest typu referencyjnego, czyli można podpiąć podwykonawcę z listy kontrahentów w bazie danych. Przy implementacji został oprogramowany także mechanizm przenoszenia kontrahenta z pozycji syntetycznej na pozycje analityczne (dzięki temu wystarczy przypisać kontrahenta na jednej z pozycji syntetycznych, a kontrahent automatycznie kopiuje się na podległe pozycje analityczne).

enova budżetowanie

Koszty pośrednie są zaewidencjonowane na osobnej „gałęzi” drzewa, dzięki czemu nie mieszają się one z budżetem „właściwym”, a firma posiada możliwość planowania oraz kontrolę realizacji poszczególnych pozycji budżetu z kosztami pośrednimi.

Protokoły zaawansowania robót

W module „Projekty budowlane” został zaimplementowany dokument przedstawiający Protokół zaawansowania robót. Odzwierciedleniem tego dokumentu jest dokument „Zadania” w module Projekty z polami z nagłówka protokołu. Do tego dokumentu została oprogramowana zakładka z pozycjami protokołu odbioru. Dla każdego podwykonawcy jest tworzony jeden dokument Protokołu zaawansowania robót na podstawie budżetu, z pozycjami do których dany podwykonawca jest przypisany.

enova projekty budowlane

Poniżej został przedstawiony przykład implementacji pozycji protokołu odbioru. Nagłówki kolumn mogą być zmienione przez użytkownika systemu wg własnego uznania. Pozycje dla wygody wprowadzania są przedstawione w pozycji listy oraz poszczególne poziomy pozycji syntetycznych zostały pokolorowane zgodnie z poniższym wzorem. Same kolory oraz wielkość czcionki mogą być zmienione przez użytkownika systemu. Syntetyczne wartości pozycji protokołu wyliczają się automatycznie na podstawie pozycji analitycznych. Każda pozycja protokołu jest powiązana z pozycją budżetu projektu, dzięki czemu obsłużone są także przypadki uwzględnienia korekt budżetu a także dodanie nowych pozycji dla zamkniętego budżetu – w tym przypadku gdy tworzony jest kolejny protokół dla danego podwykonawcy wszystkie te zmiany są automatycznie uwzględniane w nowym dokumencie protokołu.

enova projekty budowlane

Poniżej został przedstawiony wydruk protokołu zaawansowania robót dla danego podwykonawcy, który można wydrukować z danego protokołu. Wszystkie dane podstawiają się automatycznie z dokumentu protokołu i istnieje także możliwość ich korekty przed samym wydrukiem. Wzorzec wydruku może także zostać zmieniony na życzenie klienta podczas wdrożenia systemu.

enova projekty budowlane

Świadectwo płatności

Z dokumentem protokołu zaawansowania robót jest powiązany dokument świadectwa płatności. Poniżej zostały przedstawione pozycje świadectwa płatności które zostały automatycznie wyliczone na podstawie wprowadzonego protokołu zaawansowania robót. Do każdej takiej pozycji można utworzyć rozliczenie poprzez przycisk „Rozlicz pozycje”. System automatycznie rozpozna rodzaj pozycji i utworzy stosowny dokument (Faktura zakupu w ewidencji dokumentów dla pozycji protokołu lub Faktura sprzedaży w module Handel dla pozycji Kosztów budowy) z przypisanym automatycznie opisem analitycznym (podział wg pozycji protokołu odbioru) oraz z podzielonymi płatnościami uwzględniając rodzaj „Kompensata” dla pozycji kosztów budowy oraz „Kaucja” dla pozycji kaucji gwarancyjnej.

enova projekty budowlane

Poniżej został przedstawiony wydruk świadectwa płatności robót dla danego podwykonawcy

enova projekty budowlane

Zaawansowanie budowy

W module Projekty budowlane zostało oprogramowane zestawienie „Protokół zaawansowania budowy” jako podstawowe narzędzie do weryfikacji postępów na budowie oraz stanu fakturowania klienta i podwykonawców. Wyniki w poszczególnych sekcjach zestawienia składają się z danych poszczególnych protokołów zaawansowania robót (po stronie podwykonawców) oraz z zaawansowania fakturowego klienta (wystawionych faktur). Raport ten wykonywany jest za wybrany okres i składa się z zagregowanych pozycji budżetowych wg poszczególnych podwykonawców. Oprócz danych wynikających bezpośrednio z protokołów zaawansowania robót, znajduje się w nim kolumna oznaczona jako (POC%), określająca zakres prac realnych na budowie. Wskaźnik ten jest wyliczany przez kierownika projektu i jest ewidencjonowany w osobnej kolumnie w każdym protokole zaawansowania robót.

enova projekty budowlane

Do zestawienia został także oprogramowany wydruk, który można zamieścić do dokumentacji projektu.

enova projekty budowlane
Call Now Button
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial