Alt One, ul. Modlińska 61, 03-199 Warszawa

Telefon: +48 22 635 37 74          e-mail: info@altone.pl

Klauzula rekrutacyjna

  1. Informujemy Panią/Pana, że współadministratorami danych są: Alt One Sp. z o.o. Sp. k. (ul. Modlińska 61, 03-199 Warszawa) oraz Eden Technology Sp. z o.o.(ul. Modlińska 61, 03-199 Warszawa).
  2. Ze wszystkimi współadministratorami można się skontaktować poprzez adres e-mail iod@altone.pl lub iod@et.com.pl, formularz kontaktowy lub pisemnie na adres któregokolwiek ze współadministratorów. Współadministratorzy uzgodnili, że może Pani/Pan zrealizować przysługujące prawa wobec każdego ze współadministratorów i każdy z nich jest odpowiedzialny za ich realizację. Zasadnicza treść uzgodnień między współadministratorami dostępna jest na wniosek podmiotu danych.
  3. Przestrzeganie zasad ochrony danych u współadministratorównadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez iod@altone.pl lub iod@et.com.pl.
  4. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

 

 

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych
Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (obowiązek prawny – art. 221 § 1 Kodeks Pracy)
art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy)
art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zgoda – wyrażona poprzez wyraźne działanie potwierdzające tj. przesłanie dokumentów aplikacyjnych) w przypadku przekazania przez kandydata szerszego zakresu danych niż jest to wskazane w przepisach prawa
art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – przeprowadzanie badań pod kątem zatrudnienia)
Wykorzystywanie złożonych dokumentów aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zgoda)

 

  1. Odbiorcami danych osobowych kandydatów do pracy mogą być firmy rekrutacyjne wspierające Nas w procesie rekrutacji, podmiot świadczący obsługę prawną, z którymi zawarto umowy powierzenie przetwarzania danych osobowych, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
  2. Dane osobowe kandydatów do pracy będą przechowywane:

a. do momentu zakończenia procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko;

b. w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez współdministratorów – do momentu wycofania tej zgody, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy.

Po wskazanym wyżej okresie, dane osobowe przechowywane będą przez czas, jaki właściwe przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

      7.W związku z przetwarzaniem danych osobowych, kandydatom do pracy przysługują następujące prawa:

a. prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych,

b. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez kontakt pod adresem iod@altone.pl lub iod@et.com.pl.

c. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu i na warunkach określonych w przepisach Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

d. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

  1. Wszystkie wskazane wyżej prawa mają zastosowanie w zakresie wynikającym z przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Prawa można realizować poprzez wysłanie wniosku z takim żądaniem na adres siedziby współadministratorów podany w pkt 1 lub drogą email: iod@altone.pl lub iod@et.com.pl.
  2. Podanie danych w zakresie wskazanym w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia) jest niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Konsekwencją niepodania tych danych może być wykluczenie kandydata do pracy z prowadzonego postępowania rekrutacyjnego. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

 

 

Call Now Button
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial