Alt One, ul. Modlińska 61, 03-199 Warszawa

Telefon: +48 22 635 37 74          e-mail: info@altone.pl

Ochrona danych osobowych Klienci/Kontrahenci

Ochrona danych osobowych Klienci/Kontrahenci

Klauzula informacyjna

 

1. Administratorem danych osobowych  jest Alt One Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Modlińska 61, 03-199 Warszawa, zwana dalej „Administratorem”.

2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony u Administratora Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez: iod@altone.pl

3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

 

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych
Zawarcie oraz realizacja umowy o współpracy art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (wykonanie umowy)
art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – komunikacja z osobami kontaktowymi w zakresie realizacji umowy)
Realizacja ewentualnych roszczeń oraz podjęcie działań w związku z procesem windykacji należności art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – dochodzenie roszczeń, podejmowanie działań o charakterze windykacyjnym)

 

4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia, w szczególności spółka Eden Technology Sp. z o.o. ściśle współpracująca z zakresie IT, kadr, księgowości, marketingu i administracji oraz Spółka świadcząca usługi prawne, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

5. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy o współpracę, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych;
b) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

7. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości nawiązania współpracy między Panią / Panem, a Administratorem.

8. W przypadku osób kontaktowych dedykowanych do realizacji współpracy z Administratorem danych – źródłem Pani / Pana danych osobowych jest Pani/Pana pracodawca/zleceniodawca, z którym Administrator danych zawarł umowę o współpracę.

 

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Call Now Button
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial