Alt One, ul. Modlińska 61, 03-199 Warszawa

Telefon: +48 22 635 37 74          e-mail: info@altone.pl

Pracownicze Plany Kapitałowe w Twojej firmie. e-book: jak przygotować firmę do PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe w Twojej firmie. e-book: jak przygotować firmę do PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to wprowadzony ustawą z 4 października 2018 roku nowy system długotrwałego oszczędzania, którego celem jest gromadzenie dodatkowych środków pieniężnych na poczet przyszłych emerytur.

 

Zgodnie z zapisami ustawy:

 

 • PPK obejmą wszystkich pracowników podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu, także zatrudnionych w oparciu o umowy cywilnoprawne. Z PPK nie skorzystają jednak samozatrudnieni, a tych mamy w Polsce ponad 1 mln;
 • Do PPK automatycznie zapisywani są wszyscy zatrudnieni między 18 a 55 roku życia;
 • Pracownicy między 55 a 70 rokiem życia samodzielnie decydują o zapisie do programu, pracodawca musi natomiast poinformować ich o takiej możliwości jak i warunkach
  przystąpienia;
 • Zatrudnieni powyżej 70 roku życia nie mogą przystąpić do PPK;
 •  Środki gromadzone w ramach programu PPK są prywatnymi środkami, podlegają tym samym dziedziczeniu;
 •  Program PPK tworzony jest przez pracodawcę, który w imieniu zatrudnionych podpisuje umowę na zarządzanie środkami z wybraną przez siebie instytucją finansową.

 

Kiedy PPK w Twojej firmie?

 

Od 1 lipca 2019 roku wszystkie przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 pracowników zobowiązane są do wprowadzenia PPK. Kolejne grupy przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych będą dołączać do programu zgodnie z przyjętym harmonogramem:

01.07.2019 – powyżej 250 pracowników

01.01.2020 – od 50 do 249 pracowników

01.07.2020 – od 20 do 49 pracowników

01.01.2021 – poniżej 20 pracowników

 

Chcesz wiedzieć, jak przygotować swoją firmę do PPK? Pobierz e-book o PPK⇒

 

ppk enova

 

 

ŚRODKI NA PPK

 

1. Od pracownika – osoby fizycznej, która ukończyła 18. rok życia i w imieniu której pracodawca zawarł umowę o prowadzenie PPK. Może to być zwykły pracownik, pracownik wykonujący pracę nakładczą, członek rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych, zleceniobiorca lub członek rady nadzorczej pobierający wynagrodzenie z racji pełnienia tej funkcji – którzy są zgłoszeni do obowiązkowego ubezpieczenia społecznego.

2. Od podmiotu zatrudniającego (pracodawcy, nakładcy, rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych, zleceniodawcy, podmiotu, w którym działa rada nadzorcza)

3. Od państwa

 •  250 PLN wpłaty powitalnej – na rozpoczęcie PPK; otrzyma ją pracownik, na rzecz którego w tym lub poprzednim kwartale zawarto z instytucją finansową umowę o prowadzenie PPK i który przez conajmniej trzy pełne miesiące jest uczestnikiem systemu i w tym czasie dokonano za niego wpłat podstawowych;
 • 240 PLN dopłaty rocznej – przysługuje pracownikowi, którego suma wpłat w danym roku kalendarzowym jest równa co najmniej sześciokrotności minimalnego wynagrodzenia lub 25 proc. kwoty wpłat podstawowych liczonych od sześciokrotności minimalnego wynagrodzenia (dla pracowników z wpłatą podstawową poniżej 2 proc.)

 

JAK DZIAŁA PPK?

 

Umowa o zarządzanie PPK

Pierwszą czynnością, którą wykonać musi przedsiębiorca, jest wybór instytucji finansowej, z którą zawrze umowę o zarządzaniu PPK. To ważna decyzja – dotyczyć będzie bowiem wszystkich pracowników firmy. Dlatego powinna być ona zawarta w porozumieniu z zakładową organizacją związkową bądź inną formą reprezentacji pracowników. Jeśli pracodawca nie osiągnie z nią porozumienia na miesiąc przed upływem terminu zawarcia umowy – może wybrać instytucję finansową sam.

 

Umowa o prowadzenie PPK

Umowę o prowadzenie PPK należy zawrzeć w imieniu i na rzecz pracowników, którzy:

 • ukończyli 55. rok życia, ale nie ukończyli jeszcze 70. – na wniosek takich osób i jeżeli spełniony jest warunek stażowy (a spełniony jest wtedy, kiedy w okresie 12 miesięcy poprzedzających pierwszy dzień zatrudnienia minimalny okres zatrudnienia u danego pracodawcy wynosi trzy miesiące)
 • nie ukończyli 55. lat – obowiązkowo, jeśli spełniony jest warunek stażowy.

 

Zapisanie pracowników do PPK

Wszyscy pracownicy zostaną zapisani do PPK – jednak na własne życzenie będą mogli opuścić program. Po upływie czterech lat ponownie zostaną do niego wpisani – ale też będą mogli zdecydować się na rezygnację.

 

 

 

FUNKCJONALNOŚCI  enova365 POZWOLĄ ZREALIZOWAĆ PROCESY ZWIĄZANE Z PPK

 

›  AUTOMATYCZNY ZAPIS PRACOWNIKÓW DO PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH

 

W systemie udostępniona została funkcjonalność, która automatycznie zweryfikuje kto powinien przystąpić do PPK obligatoryjnie, a kto dobrowolnie, zgodnie z zasadą określoną w ustawie. Następnie automatycznie na podstawie zgromadzonych danych w systemie można przygotować deklaracje zgłoszeniową uczestnictwa w PPK, która zostanie przesłana do wybranej przez pracodawcę instytucji finansowej.

 

ENOVA365 ppk

 

›  PRZYPOMNIENIE O PONOWNYM ZAPISANIU ZATRUDNIONEGO DO PPK PO 4 LATACH OD DATY ZŁOŻENIA REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

 

enova365 wyposażona została w mechanizm powiadamiający pracodawcę o konieczności ponownego zapisania zatrudnionego do PPK, co 4 lata, począwszy od 1 kwietnia 2023 roku.

 

 

›  EWIDENCJA DANYCH ZWIĄZANYCH Z PPK W KARTOTECE PRACOWNIKA

 

W kartotece pracownika dodano nowy folder „PPK”, w którym mamy podział na informacje „Ogólne” oraz „Dokumenty PPK”. W kartotece pracownika na zakładce „Ogólne” znajdują się wszystkie informacje dotyczące
historii danych w zakresie PPK. Formularz przedstawia informacje związane z datą przystąpienia zatrudnionego do PPK, rezygnacji oraz zmian w wysokościach przekazywanych środków z podziałem na podstawowe oraz dobrowolne zarówno ze strony zatrudnionego jak i pracodawcy.

 

 

›  PRAWIDŁOWE NALICZANIE SKŁADEK OBOWIĄZKOWYCH I DOBROWOLNYCH OD WYLICZONEJ W WYNAGRODZENIU ZATRUDNIONEGO PODSTAWY EMERYTALNO – RENTOWEJ

 

Informacja o naliczonych w ramach PPK składkach znajduje się bezpośrednio na wypłacie w zakładce „PPK”. Ich wysokość uzależniona jest od podstawy składki emerytalno-rentowej oraz wysokości składek odprowadzanych w ramach PPK. Zgodnie z zapisami ustawy o PPK jeżeli wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadając 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia procent składki może zostać
obniżony do 0,5 % wynagrodzenia.

W programie enova365 w przypadku gdy zostanie w kartotece pracownika na zakładce „Składka na PPK” wskazany indywidualny procent składki pracownika program automatycznie będzie weryfikował czy ma zastosować podstawowy procent składki w wysokości 2% czy też obniżony w przypadku gdy wysokości wynagrodzenia nie przekroczy 1,2- krotności minimalnego wynagrodzenia.

 

 

›  EWIDENCJA DOKUMENTÓW PRACODAWCY WYSYŁANYCH DO INSTYTUCJI FINANSOWEJ ORAZ EWIDENCJA DOKUMENTÓW INSTYTUCJI FINANSOWYCH PRZEKAZYWANYCH DO PRACODAWCY

 

W ramach udostępnionych funkcjonalności, enova365 pozwala ewidencjonować:

– dokumenty wysyłane do instytucji finansowej: rejestracja uczestnika, deklaracja uczestnika, Zmiana danych identyfikacyjnych, kontaktu elektronicznego uczestnika oraz dokument zakończenia zatrudnienia uczestnika, dokument rozliczenia co miesięcznych składek
– dokumenty otrzymywane od instytucji finansowych: Nadanie uczestnikowi numeru ewidencji PPK, Wypłata transferowa, wypłata środków przez uczestnika, zwrot (art. 12.6, art.19.6)

 

 

›  EWIDENCJA ŚRODKÓW WPŁACANYCH NA PPK Z PODZIAŁEM NA OBOWIĄZKOWE, DOBROWOLNE, WPŁACANE PRZEZ PRACODAWCĘ ORAZ PRZEZ PRACOWNIKA

 

Lista pracowników, którzy w ramach danego miesiąca opłacili składki na Pracownicze Plany Kapitałowe w podziale na składkę pracownika i składkę pracodawcy jak również na część obowiązkową oraz dobrowolną jest dostępna z poziomu gałęzi Dokumenty PPK/Rozliczenie składek po otworzeniu konkretnej miesięcznej deklaracji rozliczeniowej PPK.

 

 

›  KOMUNIKACJA Z INSTYTUCJĄ FINANSOWĄ ZARZĄDZAJĄCĄ GROMADZONYMI ŚRODKAMI

 

Wymiana danych miedzy systemem kadrowo-płacowym Pracodawcy, a systemem Instytucji finansowej odbywa się za pomocą jednolitego pliku xml.
Proces zarządzania PPK – automatyczna wymiana danych między systemem kadrowo płacowym a instytucją finansową.
Dodatkowo wykorzystując moduł Pulpit pracownika, kierownika możemy zautomatyzować proces przepływu dokumentów (zgłoszenie rezygnacji uczestnika PPK, zmiana danych uczestnika PPK, wniosek o objecie dobrowolną składką wynagrodzenia pracownika) od pracownika do pracodawcy, a następnie do instytucji finansowej.

 

 

›  NOWE LISTY EWIDENCYJNE PRACOWNIKÓW: UCZESTNICY PPK, REZYGNACJE PPK, POZOSTALI

 

System enova365 umożliwia przejrzyste weryfikowanie zatrudnionych, które przystąpiły do PPK bądź zrezygnowały z uczestnictwa w programie.

 

enova365 ppk

 

›  OBSŁUGA DOPŁAT SKŁADEK ORAZ KOREKTA SKŁADEK POWSTAŁYCH M.IN. W WYNIKU POTWIERDZENIA NIEOBECNOŚCI W PRACY

 

Z procesem naliczenia miesięcznych składek na PPK wiąże się również możliwość ich korekty. Najczęstszą sytuacją kiedy wystąpi korekta, będzie sytuacja, gdy pracownik doniesie wstecznie informacje o nieobecności ZUS lub wtedy, gdy pracownik złoży rezygnację z udziału w PPK, a wpłynie ta informacja do działu HR już po naliczenia wypłaty. W związku z takimi sytuacjami w programie enova365 obsłużono możliwość przygotowania i rozliczenia automatycznie tego typu korekt na podstawie danych wprowadzonych do kartoteki pracownik w wypłacie pracownika, a w dalszym procesie są te informacje przekazywane do deklaracji.

 

Wdrożenie PPK to wyzwanie, przed którym stoją wszyscy polscy przedsiębiorcy. Niezależnie od wielkości firmy, właściwie przeprowadzona analiza oraz wybór narzędzi wspierających zarządzanie PPK pozwolą na sprawne, bieżące zarządzanie. Firmy wykorzystujące w swojej pracy enova365, otrzymują system w pełni gotowy do efektywnej obsługi PPK. Zgodnie z wieloletnią polityką Soneta – producenta systemu, funkcjonalności dot. PPK zostaną udostępnione w ramach bieżącej aktualizacji oprogramowania.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Call Now Button
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial